Informatie over onroerend goed veilingen

Onroerend-goedveilingen vormen een hoofdstuk apart. Ze worden georganiseerd door de notarissen. Alle informatie over deze zogenoemde openbare verkoop van registergoederen die het Venduehuis verzorgt, vindt u als u op de bovenstaande link "zittingen en aanbod" klikt. Alle te veilen panden en openbare inschrijvingen staan er vermeld. Bovendien krijgt u uitleg over de gang van zaken. De wijze van veilen wijkt namelijk af van andere veilingen. Bij onroerend-goedveilingen wordt elk object in twee sessies verkocht. Tijdens de eerste sessie bij opbod (bieden van laag naar hoog) en tijdens de tweede sessie bij afslag, het zogenaamde afmijnen. De veilingmeester begint dan met een hoge prijs en zakt net zo lang tot iemand "mijn" roept. Die is dan de koper. Meer informatie over de werkwijze van onroerend-goedveilingen kunt u krijgen bij de notaris.

Het Venduehuis verzorgt ca. 12 onroerend-goedveilingen per jaar; de veilingen worden in de regel gehouden op de 2e dinsdag van de maand, om 13.30 uur.

REGLEMENT VOOR DE VEILING VAN REGISTERGOEDEREN IN HET VENDUEHUIS DER NOTARISSEN TE ’S-GRAVENHAGE

Dit reglement is van toepassing op veilingen van registergoederen die worden georganiseerd door de Vereniging der Notarissen te ’s-Gravenhage en B.V. Venduehuis der Notarissen, hierna aangeduid als “veilinghoudster”.

1. Veilinglocatie; veilingorganisatie

 • Dit reglement geldt voor de veilinglocatie – het Venduehuiscomplex aan de Nobelstraat 5 te ‘s-Gravenhage– waar veilingen van registergoederen worden gehouden onder auspiciën van de veilinghoudster op de daarvoor door de veilinghoudster aangewezen dagen en tijden vanaf de openstelling van de veilinglocatie tot en met de sluiting van de veilinglocatie.
 • Onder de “veilingorganisatie” wordt verstaan: de veilinghoudster, de notaris en hun medewerker(s) tezamen en afzonderlijk.

2. Identificatieplicht; naleving van het reglement

 • Een ieder die zich binnen de veilinglocatie bevindt, is gehouden zich desgevraagd aan de veilingorganisatie bekend te maken door het tonen van een geldig en origineel legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), en zich te houden aan de regels van dit reglement.

3. Orderegels

 • Ten behoeve van een ordelijk verloop van de veiling dient een veilingbezoeker zich te onthouden van gedrag dat hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor andere in de veilinglocatie aanwezige personen. Of er sprake is van hinder is uitsluitend ter beoordeling van de veilingorganisatie.
 • Het is gedurende de veiling verboden:
  - alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben;
  - te roken;
  - kopjes en schotels, plastic bekertjes en (plastic) flesjes in de veilingzaal mee te nemen;
  - stoelen te verplaatsen;
 • Het is verboden tijdens het inzetten en afmijnen:
  - rond te lopen;
  - te telefoneren (mobieltjes uit!).
 • Tijdens de inzet en afslag dient iedere veilingbezoeker voor zover mogelijk te zitten.
 • Een persoon die zich, na gedaan verzoek, niet kan of wil legitimeren dan wel in strijd handelt met de regels van dit reglement, op andere wijze hinder veroorzaakt of gedragingen verricht met het kennelijke doel het resultaat van de veiling te beïnvloeden, kan door de notaris van deelname aan de veiling worden uitgesloten en is gehouden op eerste mondelinge aanzegging van de veilingorganisatie de veilinglocatie direct te verlaten.

4. Wijze van veiling; veilingvoorwaarden

 • De veiling geschiedt bij opbod (inzet) en afslag.
 • Onverminderd het in dit reglement bepaalde, gelden voor de veiling van een registergoed de voorwaarden, die bij de aankondiging op de veiling van het registergoed van toepassing zijn verklaard.

5. Notaris

 • Alvorens tot veiling wordt overgegaan, deelt de notaris duidelijk mede welk registergoed wordt geveild en geeft indien dit naar zijn oordeel nodig of gewenst is, danwel desgevraagd een toelichting of aanvulling op hetgeen met betrekking tot het te veilen registergoed is gepubliceerd.

6. De veilingmeester

 • Na aankondiging van de veiling, het eventueel doen van nadere mededelingen en beantwoorden van vragen door de notaris, gaat een medewerker van de veilinghoudster (de veilingmeester) over tot de veiling van het registergoed bij opbod en afslag.

7. Veilingprocedure

 • Bij inzet wordt geboden in principe met 10% verhoging. Daar kan bij uitzondering van worden afgeweken, echter minimaal
  - tot 100.000 met € 1.000
  - van 100.000 tot 300.000 met € 5.000
  - van 300.000 tot 500.000 met € 10.000
  - vanaf 500.000 met € 25.000
  De notaris kan aankondigen, dat vanaf een minimum inzetbedrag dient te worden geboden.
 • De afslag geschiedt direct na de inzet.
  Een bedrag wordt gevraagd en in afslag genomen.
  Er wordt tot € 100 boven het inzetbedrag afgeslagen.
  Bij de afslag wordt men geacht hardop mijn te roepen.
 • De definitieve koopsom is, behoudens recht van beraad, het inzetbedrag of het gemijnde bedrag indien dit hoger is.

8. Bod

 • Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
 • Indien meer personen samen een bod uitbrengen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de op hen krachtens de veiling rustende verplichtingen.
 • Een bod is niet meer van kracht zodra:
  - een hoger bod is uitgebracht, tenzij dat bod tijdens de zitting vóór het opmaken van het proces-verbaal van veiling wordt afgewezen;
  - vaststaat dat niet wordt gegund; of
  - de veiling wordt afgelast.
  Het hoogste bod blijft van kracht tot het einde van het beraad, tenzij eerder aan een ander wordt gegund of vaststaat dat niet wordt gegund. Hetzelfde geldt voor de hoogste biedingen op kavels ingeval in combinatie wordt geveild.
 • Een bieder wordt geacht, alvorens een bod uit te brengen op een registergoed, degelijk onderzoek te hebben ingesteld naar het betreffende registergoed.

9. Bieder in veiling; legitimatie; verklaring van financiële gegoedheid of bankgarantie

 • Een bieder (zowel inzetter als afmijner) is verplicht zich direct tegenover de notaris te legitimeren. Indien een bieder verklaart te hebben gehandeld namens een rechtspersoon, dient tevens een recent origineel uittreksel uit het handelsregister van de betreffende rechtspersoon te worden overgelegd. Onverminderd de mogelijkheid gebruik te maken van een acte de command dient een bieder, die verklaart te hebben gehandeld voor een ander, een schriftelijke gelegaliseerde volmacht van de volmachtgever over te leggen.
 • Een bieder is verplicht desgevraagd aan de notaris een originele verklaring over te leggen van een Nederlandse bankinstelling (in de zin van de Wet financieel toezicht) waaruit blijkt dat hij in staat is te voldoen aan zijn verplichtingen uit de veiling, dan wel een bankgarantie over te leggen van minimaal tien procent (10%) van de koopsom.

10. Inzetpremie

 • De inzetpremie, voor zover verschuldigd, wordt niet terstond uitbetaald; betaling van de inzetpremie geschiedt uitsluitend achteraf door de notaris aan de inzetter.
 • Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.

11. Bevoegdheden van de notaris

 • De notaris heeft de bevoegdheid tijdens de zitting, ook zonder opgave van redenen:
  - een bod niet als zodanig te erkennen;
  - een of meer gegadigden van de veiling uit te sluiten;
  - bij de inzet de veiling te hervatten bij het voorlaatste bod, opnieuw tot afslag over te gaan, de veiling af te gelasten of te onderbreken;
  - andere, naar zijn oordeel noodzakelijke, maatregelen te treffen.
 • De notaris stelt vast of er bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt, dat naar zijn oordeel de bieder niet aan het uitbrengen van zijn bod kan worden gehouden.
 • Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en de uitleg of toepassing van dit reglement tijdens de zitting is beslissend.